Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://zspsulm.szkolnastrona.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

• Adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa im. S.F. Klonowicza, ul. Szkolna 2, 63-750 Sulmierzyce
• Telefon: (62)7223209
• Do każdego stanowiska pracy można dodzwonić się wybierając nr wewnętrzny:
21 – Księgowość
22 – Sekretariat
23 – Pokój nauczycielski
25 – Wicedyrektor
26 – Dyrektor
27 – Biblioteka
28 – Świetlica
• E-mail: zespolszkol@wp.pl 
• Oficjalna strona szkoły: http://zspsulm.szkolnastrona.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Szkole Podstawowej im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach dla strony http://zspsulm.szkolnastrona.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet InclusionInitiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

strona internetowa http://zspsulm.szkolnastrona.pl/ spełnia wymagania w 96.97 %

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

• Powiększanie czcionki
• Podwyższony kontrast (Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.).
• Wyposażenie w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki za pomocą skrótów klawiaturowych.
• Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
• Serwis szkoły został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0, WAI-AA, HTML 5 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Dodatkowe ułatwienia na stronie internetowej lub w siedzibie Szkoły:

• Można także skorzystać z komunikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: zespolszkol@wp.pl 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

• Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marlena Pawlik - koordynator dostępności
• E-mail: zespolszkol@wp.pl 
• Telefon: (62)7223209

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach spełnia częściowo wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach.