• Odwiedziło nas: 1150885 osób
  • Do końca roku: 44 dni
  • Do wakacji: 221 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2018-11-17

Imieniny:

Grzegorza, Salomei

Art In Focus

Jesteś tu: » Strona główna » Art In Focus

Art In Focus

ENGLISH AND ART CLUB


(Kółko Języka Angielskiego z Wykorzystaniem Elementów Sztuki, rok szkolny 2016/17)

 


Introduction


What is art? Art is made everywhere. Art is an object, but not just any kind of object. Art is aesthetic object. It is meant to be looked at and appreciated for its intrinsic value.


Art is still being created all around us, opening our eyes almost daily to new experiences and thus forcing us to readjust our understanding.


Why do we create art? Surely one reason is an irresistible urge to adorn ourselves and decorate the world around us. Art is much more than decoration. Truly a painting (or sculpture) is worth a thousand words, not only in its descriptive value but also in its symbolic significance.


The birth of a work of art is an intensely private experience, so much so that many artists can work only when completely alone and refuse to show their unfinished pieces to anyone. As a final step, it must be shared by the public in order for the birth to be successful.

 

PROGRAM NAUCZANIA KÓŁKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW SZTUKI
dla klas I -III Gimnazjum


Program Kółka Języka Angielskiego – Art in Focus będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej (w każdy wtorek o godz. 14:33 - 15:20). Metody i techniki pracy na lekcjach dostosowane są do potrzeb i oczekiwań uczniów.


Tematyka programu kółka języka angielskiego została związana z Programem Naucznia Języka angielskiego z wykorzystaniem pewnych elelementów sztuki, które są zawarte w Programie Nauczania Zajęć Plastycznych i Artystycznych. Jednym ze sposobów wykorzystania potencjału dziecka do nauki języka obcego jest powiązanie nauki tego przedmiotu z innym przedmiotem. Dzieci bardziej są zainteresowane tematem lekcji i łatwiej przyswajają wiadomości jeśli treści tematu są im znane, lubiane lub w jakimś stopniu ich interesują.


Głównymi założeniami pracy kołka języka angielskiego jest:


- doskonalenie umiejętności języka angielskiego zawartych w podstawie programowej: poszerzenie zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych);


- doskonalenie umiejetności rozumienia wypowiedzi; doskonalenie umiejętności reagowania na wypowiedź i doskonalenie umiejętności przetwarzania wypowiedzi w formie ustnej;


- rozwijanie wrażliwości na otaczający nas świat, kreatywność, poczucie piękna i przeciwdziałanie deprawacji.


Sztuka odgrywa istotną rolę w wychowaniu człowieka. Na co dzień wyzwala go od uległości wobec istniejącej wokół niego rzeczywistości. Wycieczka w świat sztuki jest dla człowieka estetycznym przeżyciem i ucieczką od powszedności. Uczy go widzieć innymi oczyma. Za każdym razem, gdy wraca z tej podróży jego doznania i wrażliwość na otaczający świat stają się pełniejsze i bogatsze. Wyzwalają w człowieku odważniejsze działania. Wychowanie poprzez kontakt ze sztuką staje się siłą napędową wszelkich realizacji i radości życia.CELE OGÓLNE:


- doskonalenie umiejętności językowych,


- kształtowanie postaw twórczych,


- rozwijanie kreatywności,


- starania o doskonałość efektów,


- śmiałość w podejmowaniu zadań trudnych.CELE EDUKACYJNE:


1. CELE KSZTAŁCĄCE:


- poznanie podstawowego zasobu pojęć i terminów w obrębie sztuki w języku polskim i angielskim;


- wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im aktywny udział w kulturze;


- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim;


- wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego;


- doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu – język angielski;


- doskonalenie umiejętności komunikowania się między uczniami - język angielski;


- poznawanie i doświadczanie przez uczniów istoty głównych dziedzin sztuki: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika;


- wzbogacanie wiedzy ucznia w zakresie języka sztuki i posługiwania się nim w analizie dzieła plastycznego;


- doświadczanie nowych, eksperymentalnych technik prac malarskich;


- rozbudzenie zainteresowania dziełami sztuki i różnorodnością stosowania technik plastycznych.2. CELE WYCHOWAWCZE – KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI:


- pokonanie barier językowych (płynne i pewne wypowiadanie się w języku obcym) i zachęcenie uczniów do dalszej samodzielnej nauki;


- rozbudzenie motywacji zajmowania się sztuką;


- kształtowanie postaw twórczych: kreatywności, starania doskonałość efektów, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu zadań trudnych;


- poznanie otaczającego ucznia krajobrazu kulturowego, co sprzyja kształceniu poczucia wartości i znaczenia najbliższego dziedzictwa kulturowego oraz odpowiedzialności za jego trwanie;


- uwrażliwienie na estetykę najbliższego otoczenia, zdolność do oceny i kształtowania własnego wyglądu oraz otaczających ucznia przedmiotów;


- wykształcenie naturalnych potrzeb aktywności twórczej i ekspresji własnej.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:


Treści i zagadnienia lekcji:


1. Poznawanie tajemnic barw oraz sposobów uzyskiwania barw czystych, pochodnych, złamanych i dopełniających.


2. Określanie różnych nastrojów emocjonalnych i odpowiedniego doboru grupy barw.


3. Doświadczanie nowych technik wyrazu artystycznego w manierze kolaż i frotaż.


4. Przedstawianie nastrojów emocjonalnych, pór roku w szerokiej i wąskiej gamie barw .


5. Doświadczanie technik malowania farbą akwarelową martwej natury, krajobrazu, portretu.


6. Projektowanie wzorów tkanin użytkowych z uwzględnieniem symetrii, rytmu i równowagi kompozycji.


7. Poznawanie i doświadczanie nowych, ekspresyjnych środków technicznych wyrażania dynamiki i statyki dzieła plastycznego. Wprowadzenie pojęć: statyka, dynamika , kontrast kierunków. 


8. Doświadczanie etapów tworzenia technicznej strony konstrukcji rzeźbiarskiej i doboru odpowiednich narzędzi do pracy w modelinie. 


9. Rysowanie martwej natury węglem drzewnym ze zwróceniem uwagi na walor kreski, proporcje i źródło światła.


10. Wprowadzenie pojęcia kreski jako konturu i plamy ostrej w dziele plastycznym.


11. Wprowadzenie pojęcia perspektywy jako sposobu określania przestrzeni w kompozycji plastycznej. Zastosowanie metody szybkich szkiców rysunkowych do perspektywy pasowej i kulisowej.


12. Ćwiczenia rysunkowe perspektywy linearnej w tym: horyzontalnej; bocznej;


13. Poster - Projektowanie plakatu, doświadczanie możliwości tworzenia obrazu literą lub ścisłego związku kroju pisma z obrazem.


14. Przedstawianie portretu i zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla stylów nowoczesnych w formie deformacji, geometryzacji, konstruktywizmu, karykatury.STOSOWANE METODY I TECHNIKI NA LEKCJI:


- jako pomoc w prezentacji i utrwaleniu słownictwa; rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu;


- użycie języka ojczystego do wyjaśnienia znaczenia słówek;


- głośne czytanie w celu wytworzenia prawidłowych dźwięków;


- prezentacje multimedialne;


- pogadanka ze elementami dyskusji;


- praca w grupach;


- rysunki.METODY PRACY:


- słowna


- pokazowa


- oglądowa


- praktycznego działania

 


FORMY PRACY:


- indywidualna


- praca wgrupie


- zbiorówTECHNIKI:


- w malarstwie: akwarela, plakatówka,


- w rysunku: węgiel ołówek, pióro, patyk,


- w rzeźbie: masa solna,


- kolaż: łączenie wszelkich możliwych przedmiotów i technik prac na płaszczyźnie.


POMOCE DYDAKTYCZNE:


- tablica interaktywna;


- Internet;


- komputer;


- kolorowe kredki, flamastry, pastele, farby;


- papier;


- przygotowane przez nauczyciela karty pracy.

 


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:


Uczeń potrafi:


- zrozumieć główną myśl i ogólny sens usłyszanego tekstu,instrukcję;


- wyszukać proste informacje szczegółowe w usłyszanych tekstach;


- czytać samodzielnie;


- znaleźć proste informacje szczegółowe w tekście;


- odpowiednio wymawiać dźwięki i wyrazy w języku obcym;


- przekazać ustnie informacje uzyskane w tekście pisanym i słuchanym;


- korzystać ze słownika jednojęzycznego;


- współpracować w parach i grupach;


- oceniać swoje silne i słabe strony;


- stosować proste strategie uczenia się słownictwa, gramatyki, wymowy.EWALUACJA


Wśród uczniów zostanie przeprowadzona ankieta, mająca na celu wdrażanie opinii dotyczącej prowadzenia zajęć.


Autor projektu po zakończeniu działań napisze sprawozdanie z jej realizacji i przedstawi je dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom na radzie pedagogicznej.


Marzanna Stawowy
Opracowanie: szkolnastrona.pl