• Odwiedziło nas: 1178229 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Zagrajmy o sukces (2012/13)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » Zagrajmy o sukces (2012/13)

 

W roku szkolnym 2012/13 Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach brał udział w III  edycji programu „Zagrajmy o sukces”.

 

„ZAGRAJMY O SUKCES” był projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego beneficjentem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zaś głównym partnerem - Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”.

 

fot1


CELE PROJEKTU


Organizatorzy akcji przy wsparciu Kuratorium Oświaty dokonali wstępnej charakterystyki problemów i potrzeb młodzieży w szkołach, która wykazała że:


1. Znaczna część uczniów nie ma odpowiednio zagospodarowanego czasu wolnego, co przyczynia się do wzrostu liczby zachowań patologicznych (narkomania, alkoholizm, zachowania agresywne), a w konsekwencji do wchodzenia w środowiska patologiczne.


2. Dzieci i młodzież charakteryzują się utrudnionym dostępem do nowoczesnych metod edukacji i środków dydaktycznych, kształtujących kompetencje kluczowe.


3. Wśród uczniów występują deficyty związane z niską motywacją do nauki i samorozwoju. Jest to najczęściej zastępowane zjawiskami patologicznymi i agresją w szkole i w środowisku rodzinnym.


Wskazane powyżej czynniki przyczyniają się do przedwczesnego wypadania dzieci i młodzieży z systemu oświaty, co uniemożliwia rozwój kompetencji kluczowych, a przez to znacznie zmniejsza szanse na prawidłowy sposób kształcenia. Wiąże się to również z późniejszym niedostosowaniem edukacyjnym uczniów do rynku pracy.


W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy za CEL GŁÓWNY projektu postawiono podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z woj. wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.


Cel główny miał zostać osiągnięty przez realizację CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:


1. Zrealizowanie programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w 195 szkołach z terenu Wielkopolski.


2. Przygotowanie ok. 975 nauczycieli realizujących projekt, poprzez przeszkolenie w zakresie doradztwa psychologicznego oraz metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji.


3. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.


4. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do radzenia sobie ze zjawiskami patologicznymi i agresją w szkole, efektywnej nauki, kształtowania osobowości, emocji oraz zwiększenie motywacji do nauki.


GRUPY DOCELOWE


Projekt skierowany był do 9450 uczniów z 195 szkół z terenu całego woj. wielkopolskiego.
Były to szkoły, placówki oświatowe i ich organy prowadzące, realizujące kształcenie na poziomie gimnazjalnym. Projekt skierowano zarówno do dziewcząt, jak i chłopców.


DZIAŁANIA:


Działania w ramach projektu miały przyjąć formę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów i obejmować:


- zajęcia ICT /informatyczne/ – 20% godzin;


- zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 15% godzin;


- języki obce – 20% godzin;


- pomoc psychologiczną – 15% godzin;


- zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie) 30% godzin.

 

Zajęcia miały przyjąć charakter warsztatów, spotkań grupowych i być prowadzone przez nauczycieli i psychologów ze szkół objętych projektem, w grupach ok. 20 osobowych, cyklicznie raz bądź kilka razy w tygodniu.


Każdy z etapów realizacji zajęć poprzedzało szkolenie dla nauczycieli, obejmujące wiedzę z zakresu doradztwa psychologicznego, metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji oraz specyfiki projektu realizowanego w ramach EFS (m.in. procedury, promocja projektu, ewaluacja i sprawozdawczość).

Koordynatorami projektu na terenie ZSP zostali nauczyciele wychowania fizycznego: pani Agnieszka Rudnicka i pan Piotr Janicki.

 

fot2

 

Główny cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród sulmierzyckich gimnazjalistów – został osiągnięty.


Łącznie w programie uczestniczyło 73 gimnazjalistów z klas I-II, podzielonych na trzy grupy projektowe. W ramach projektu dziewczęta i chłopcy uczęszczali na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne o charakterze warsztatów i spotkań grupowych, prowadzone cyklicznie przez nauczycieli ZSP:


- informatyczne (30 godzin - p. Romuald Gurzyński)

 

fot3     fot4

 

fot5     fot6


- z przedmiotów przyrodniczo matematycznych (23 godziny – p. Beata Szulc / p. Jerzy Wilk)

 

fot7     fot8

 

fot9     fot10

 

fot11     fot12

 

fot13     fot14


- z języków obcych (30 godzin – p. Anna Kulas / p. Marzanna Stawowy)

 

fot15     fot16

 

fot17     fot18


- psychologiczne (22 godziny – p. Anna Kierakowicz - Grzona)

 

fot19     fot20

 

fot21     fot22


- sportowo - wychowawcze (45 godzin – p. Piotr Janicki / p. Agnieszka Rudnicka)


fot23     fot24


fot25     fot26


fot27     fot28


fot29     fot30


Wszyscy uczniowie uczestniczyli we wszystkich modułach zajęć w projekcie. Każdy z nich otrzymał dres sportowy i koszulkę marki adidas oraz pendrive, natomiast szkoła - sprzęt do realizacji zajęć o wartości ponad 10 tys. złotych (sprzęt sportowy, tablica interaktywna wraz z przeszkoleniem rady pedagogicznej, laptop, drukarka).


fot31     fot32


fot33     fot34


fot35     fot36


fot37     fot38


Zajęcia dokumentowano na drodze elektronicznej – odnotowując na bieżąco frekwencję na poszczególnych zajęciach, sporządzając miesięczne karty pracy oraz 2-miesięczne sprawozdania. Dwukrotnie w ciągu trwania projektu nauczyciele i uczniowie wypełniali też za pośrednictwem internetu ankietę ewaluacyjną.


Opracowanie: szkolnastrona.pl