• Odwiedziło nas: 1178216 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie (2010/11)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie (2010/11)

 

W II półroczu roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach realizowany był projekt pod tytułem „MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE”. Działania podjęte w ramach powyższego projektu dotyczyły wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

fot1
Projekt skierowany był do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, zaś jego realizacja spoczywała w głównej mierze na barkach nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. To właśnie wychowawczynie najmłodszych klas w ZSP – panie: Teresa Konieczna, Beata Lawrenz, Stanisława Szymanowska i Genowefa Wydmuch były autorkami programu „MŁODZI SULMIERZYCZANIE...”. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, a także wsparciu Dyrekcji oraz Sekretarz Miasta pani Kariny Błaszczyk, udało się pozyskać środki finansowe na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
fot2
Okres wczesnoszkolny to ostatni moment, w którym intensywnie i wielopłaszczyznowo można wspomóc rozwój dziecka. Dlatego tak ważne jest zmobilizowanie wspólnych sił i wszelkich dostępnych środków, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki. W ramach realizacji projektu uczniowie klas I-III SP uczęszczali na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Autorki programu zakładały, że udział w takich zajęciach przyczyni się do: zmniejszenia specyficznych zaburzeń i dysharmonii rozwojowych utrudniających proces uczenia się; wzrostu poziomu umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych; podniesienia poziomu jakości oferty edukacyjnej świadczonej przez szkołę; wyrównania dysproporcji edukacyjnych uczniów; podniesienia motywacji do nauki i poczucia własnej wartości oraz do podniesienia świadomości korzyści płynących z edukacji.

Projekt obejmował łącznie 165 godzin zajęć, w tym: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Dodatkowo zaplanowano zakup trwałych pomocy dydaktycznych, które będą służyły nauczycielom także po zakończeniu programu.
Na realizację projektu pozyskano kwotę 47.993,10 zł, co w przeliczeniu na 106 uczniów klas I-III SP dawało sumę 452,76 zł na osobę.

Za realizację projektu odpowiadała Dyrektor ZSP pani Beata Koprowska, która pełniła funkcję Kierownika Projektu. Do jej zadań należało: nadzór nad prawidłową realizacją projektu, koordynacja zarządzania merytorycznego, terminowa realizacja harmonogramu, zarządzanie jakością projektu, monitoring i ewaluacja, sprawozdawczość, organizacja działań promocyjnych, prowadzenie i archiwizacja dokumentów oraz świadczenie usług informacyjnych dla dzieci i ich rodziców.


Zajęcia w ramach projektu prowadziły wychowawczynie klas I-III SP – panie: Teresa Konieczna (IIb), Beata Lawrenz (IIa), Sylwia Miziołkiewicz (Ia), Stanisława Szymanowska (III) i Genowefa Wydmuch (Ib) oraz szkolny logopeda – pani Anna Kierakowicz – Grzona.

 

Realizacja autorskiego projektu nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego zakończyła się w czerwcu 2011 roku.

W ramach projektu przeprowadzono: 35 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 35 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 35 godzin zajęć rozwijających zainteresowania (z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych) oraz 60 godzin zajęć dla dzieci posiadających wady wymowy.


fot3     fot4

 

Na zajęciach uczniowie korzystali z wyprawek i pomocy dydaktycznych, zakupionych za pieniądze uzyskane dzięki projektowi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

fot5     fot6

 

fot7     fot8

 

fot9     fot10


Zorganizowane zostały również wycieczki dla wszystkich klas nauczania wczesnoszkolnego. I tak: klasy Iab w dniu 1 czerwca br. wyjechały do Przygodzic, 2 czerwca br. klasy IIab odwiedziły Gołuchów, natomiast klasa III w dniu 31 maja br. wybrała się na wycieczkę do Poznania. 

 

fot11     fot12

 

fot13

      

Zajęcia przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie” były bardzo atrakcyjne – nic więc dziwnego, że cieszyły się dużym zainteresowaniem ich uczestników. Zdobyta podczas różnorodnych zajęć wiedza oraz nowe umiejętności przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników końcoworocznych najmłodszych uczniów z klas I-III SP.


fot14     fot15

 

fot16     fot17

 

fot18     fot19

 

W kolejnym roku szkolnym - 2012/13 odbyła się druga edycja programu "Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie".

 

fot
Tak, jak w pierwszej edycji, działaniami edukacyjnymi objęto grupę uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, a zajęcia poprowadziły wychowawczynie oraz szkolny logopeda.

 

edycja II     edycja II

 

edycja II     edycja II

 

edycja II     edycja II

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl