Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

INFORMACJA RODO


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeNa podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest szkoła: Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach reprezentowana przez dyrektora Beatę Koprowską z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 63-750 Sulmierzyce.


2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Waldemar Dolata e-mail: w.dolata@wp.pl


3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły, na podstawie art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


3a. Do zakresu danych zalicza się: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, miejsce urodzenia, adres zamieszkania dziecka i jego rodziców, informacje dotyczące zdrowia/ niepełnosprawności dziecka, numery telefonów rodziców, adres poczty elektronicznej i inne dane niezbędne do procesu nauczania w szkole.


4. Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu tych danych oraz innym podmiotom, na podstawie odrębnych umów.


5. Jeśli dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej w związku z organizacją pracy szkoły, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani jak i o przysługujących Wam prawach.


6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz instrukcją archiwizacji.


7. Posiadają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do treści danych swojego dziecka oraz do ich sprostowania.


8. Przetwarzanie danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.


9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. i innych przepisów wykonawczych do ustawy.


10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


11. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.