Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

"Savoir - vivre w języku angielskim" - godzina wychowawcza i język angielski (2015/2016)

fot1

"SAVOIR-VIVRE W JĘZYKU ANGIELSKIM"


- godzina wychowawcza i język angielski


Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego i godziny wychowawczej


na poziomie szkoły podstawowej.


Adresaci innowacji:


uczniowie klas IV-VI SP


Czas realizacji:


rok szkolny 2015/16


Rodzaj innowacji:


metodyczna


Tematyka:


Tematyka innowacji pedagogicznej została ścisle związana z Programem Wychowawczym oraz Profilaktycznym Szkoły.


Jednym ze sposobów wykorzystania potencjału dziecka do nauki języka obcego jest powiązanie nauki tego przedmiotu z innym przedmiotem. Dzieci bardziej są zainteresowani tematem lekcji i łatwiej przyswajają wiadomości jeśli treści tematu są im znane i w jakimś stopniu ich dotyczą.


Innowacja pedagogiczna ma na celu pomóc w jakimś stopniu zmierzyć się uczniom klas IV-VI SP z trudnościami jakie pojawiają się w nowej rzeczywistości (zmiana wychowawcy, nieznani nauczyciele, nowe wymagania). Często z braku znajomości pewnych zasad obowiązujących w klasie na lekcji i na boisku w grupie rówieśników dochodzi do kłótni i nieporozumień. Nowe wymagania stawiane przez nauczycieli z każdego przedmiotu są dla nich bardzo trudne do zrealizowania i zniechęcają je do nauki i do przedmiotu. Również wymagania stawiane uczniowi na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III znacznie różnią się od wymagań stawianym uczniom klas IV-VI.


Głównym założeniem tej innowacji jest pomóc uczniom przejść z poziomu I-III na poziom IV-VI szkoły podstawowej, ułatwić im naukę języka angielskiego i zachęcić ich do dalszej pracy, pomóc w odnalezieniu swojego miejsca w społeczności klasowej i szkolnej.


U uczniów w tym wieku dominuje myślenie konkretne, brak jest rozwiniętego myślenia abstrakcyjnego. Dlatego też pojęcia i tematy abstrakcyjne takie jak zagadnienia gramatyczne mogą być dla nich trudne do zrozumienia. Innowacja pedagogiczna wykorzystując godzinę wychowawczą ma na celu wprowadzać całe zdania i frazy gramatyczne niż reguły w celu lepszego zrozumienia i utrwalenia poznanych już zagadnień gramatycznych.


U dzieci w tym wieku pamięć mechaniczna dominuje nad logiczną. Uczniowie nie do końca panują nad swoją pamięcią, dlatego trudno jest im przypomnieć sobie, czego już się nauczyły. Dlatego technika ciągłego powtarzania z wykorzystaniem pomocy wizualnych jakimi są kolorowe plakaty z napisami w dużym stopniu przyczynią się do podtrzymania uwagi i zapamiętania haseł.


Umiejętność uczniów naśladowania i chętne powtarzanie ze słuchu nowych dźwięków, wyrazów, fraz w piosenkach, które są przygotowane w programie innowacji pedagogicznej w dużym stopniu wpłyną na poprawność językową uczniów.


Program innowacji pedagogicznej będzie realizowany podczas godzin wychowawczych w trakcie całego roku szkolnego. Metody i techniki pracy na lekcjach dostosowane są do potrzeb i oczekiwań uczniów. Uczniowie na każdej z takich lekcji zapoznają się z treścią piosenki a następnie przechodzą do realizacji tematu godziny wychowawczej. W końcowej części każdej lekcji wyciągane są wspólne wnioski. Uczniowie w grupach mają również za zadanie wybrać z piosenki jedno lub dwa najciekawsze zdania, które często stanowiło przewodnią myśl lub hasło przewodnie naszej lekcji. Każda z grup zapisuje swoje hasło na szarym papierze używając kolorowych kredek i flamastrów. Wykonane hasła zawieszane są na ścianie w widocznym miejscu dla uczniów. Na każdej lekcji języka angielskiego i godzinie wychowawczej uczniowie wspólnie je czytają i przypominają sobie ich znaczenie.

 

Harmonogram działań:


Tematy lekcji i zagadnienia:


1. Wracamy do szkoły. Piosenka – "Back to school”
- różnice byciem uczniem klasy III i IV szkoły podstawowej;


2. Jak spędziłem wakacje? Piosenka - „Holiday time”
- gdzie byłem i jakie przywiozłem pamiątki;


3. Prawa i obowiązki ucznia. Piosenka - „Rules”
- kto ustanawia prawo i na jakiej podstawie;
- po co istnieją zasady;
- jak by świat wyglądał bez zasad i norm zachowania;


4. Moje hobby- kim chciałbym zostać w przyszłości. Piosenka – „When I grow up”
- kim chciałbym zostać w przyszłości;


5. Bierzemy aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Piosenka – „We can make a difference”
- czy warto sortować śmieci;
- co robisz żeby utrzymać czystość najbliższego otoczenia ;
- czy możemy zmienić świat sortując śmieci;


6. Moja rodzina i ja. Piosenka - „Home is where the heart is”
- czym jest rodzina dla ciebie;


7. Żyjmy zdrowo. Piosenka - „Tick Tock”
- jak wygląda twój dzień;


8. W kręgu koleżanek i kolegów. Piosenka - „Be a friend”
- czy warto mieć przyjaciela;
- jakie cechy powinien posiadać kolega, przyjaciel;

9. ”Człowiek nie żyje dla siebie lecz dla innych”. Piosenka - „Heroes”
- jak możesz zostać bohaterem w domu, szkole i w najbliższym otoczeniu;
- kto jest moim bohaterem;


10. Co łączy każdą rodzinę? Piosenka - „Tradition”
- dlaczego ważne jest podtrzymywanie tradycji;
- kiedy i jak podtrzymujemy tradycje;


11. Agresja – jak należy z nią walczyć? Tekst - „Bully”
- jak należy się zachować w takiej sytuacji, która zagraża twemu bezpieczeństwu;


12. Czy warto się uczyć? Piosenka - „Don’t waste a second”
- czy wiesz jak się uczyć;
- przypomnienie technik zapamiętywania i czytania ze zrozumieniem;


Cele główne:


1. Głównym celem jest integracja klasowa. Ponadto: budowa poczucia własnej wartości, budowa poprawnego komunikowania się, zdobycie asertywnego zachowania się, rozwiązywanie konfliktów. Stworzenie wzajemnego zaufania w relacjach uczeń- nauczyciel.


2. Pomoc uczniom w doskonaleniu sprawności językowych i zachęceniu do dalszej samodzielnej nauki.

fot2

 


Cele szczegółowe (1):


1. Kształcenie i doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu:
- rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu;
- wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście;
- rozumienie intencji rozmówcy;

2. Kształcenie i doskonalenie sprawności czytania:
- rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu;
- wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście;


3. Kształcenie i doskonalenie sprawności pisania:
- zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu czytanego lub słuchanego;


4. Kształcenie i doskonalenie sprawności mówienia:
- przekazanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego;


Cele szczegółowe (2):


- rozwijanie poczucia własnej wartości;


- kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu;


- rozumienie znaczenia rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli;


- umiejętność dostrzegania potrzeb innych osób oraz kształtowanie postawy koleżeństwa, przyjaźni i tolerancji wobec innych;


- umiejętność wyrażania własnych opinii i uczuć oraz uwrażliwienie na opinie i uczucia innych osób; asertywność i empatia;


- zaszczepienie uczciwości, odpowiedzialności, wytrwałości i szacunku dla innych;


- umiejętność oceny zachowań innych oraz przewidywanie ich potencjalnych konsekwencji;


- umiejętność pracy w grupie;


- pobudzanie zainteresowań uczniów ochroną środowiska i ekologią;


- propagowanie zdrowego stylu życia;


- ukazywanie pozytywnych skutków posiadania przyjaciela;


- wprowadzenie do właściwego rozumienia pojęć koleżeństwo i przyjaźń i z nim praw i obowiązków;


- zachęcanie do dbałości o stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy;


- kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn oraz właściwego  rozwiązywania konfliktu;


- rozwijanie odpowiedzialnej postawy zachowując obowiązujące prawa i zasady postępowania na lekcji, boisku, ulicy;


Formy pracy:


- praca w grupach


- praca w parach


- praca indywidualna ucznia


- „burza mózgów”


Stosowane metody i techniki na lekcji:


- użycie piosenki jako pomoc w prezentacji i utrwaleniu słownictwa; rozwija umiejętność rozumienia mowy;


-praca grupowa (wybór hasła i wykonanie plakatu) zdobycie umiejętność współpracy z innymi uczniami, uczy samodzielności;


- uzupełnienie luk w tekście najpierw słyszanym, potem czytanym;


- przepisywanie wyrazów i zdań oraz uzupełnianie luk w celu nauczenia się  poprawnej pisowni (Spelling);


- imitacja (powtarzanie wyrazów i zdań z odpowiednim akcentem i intonacją) w celu nauczenia akcentu i intonacji;


- użycie języka ojczystego do wyjaśnienia znaczenia słówek;


- głośne czytanie w celu wytworzenia prawidłowych dźwięków;


- wykład


- pogadanka ze elementami dyskusji


- dyskusja


- praca w grupach


- rysunki


- ankiety


- burza mózgów


- śnieżna kula


-słuchanie i śpiewanie piosenki


Pomoce dydaktyczne:


- tablica interaktywna


- komputer


- karty pracy


- szary papier


- kolorowe kredki i flamastry


- podręcznik do nauki języka angielskiego


- teksty piosenek


fot3

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:


Uczeń:


- zna i stosuje zasady bycia dobrym kolegą;


- zna zasady współżycia obowiązujące w klasie;


- zna obowiązki członków rodziny;


- wyjaśnia celowość zapisu praw i obowiązków;


- wyjaśnia celowość zapisu praw i zasad w każdej społeczności;


- wie jakie prawa i obowiązki wynikają z Kodeksu Ucznia;


- wie, że nauka jest jego pracą i obowiązkiem;


- potrafi określić swoje obowiązki;


- potrafi określić przyczyny własnej trudności w nauce;


- potrafi określić zasady dobrego zachowania;


- potrafi wymienić zwyczaje i tradycje;


- potrafi wyjaśnić znaczenie tradycji;


- potrafi ocenić sytuację i potrafi wykazać postawę asertywności;


- wie jak postępować w trudnych sytuacjach;


- wie jak dbać o środowisko;


Uczeń potrafi:


- zrozumieć główną myśl i ogólny sens usłyszanego tekstu;


- wyszukać proste informacje szczegółowe w usłyszanych tekstach;


- czytać samodzielnie;


- znaleźć proste informacje szczegółowe w tekście;


- odpowiednio wymawiać dźwięki i wyrazy w języku obcym;


- przekazać ustnie informacje uzyskane w tekście;


- korzystać ze słownika jednojęzycznego;


- współpracować w parach i grupach;


- oceniać swoje silne i słabe strony;


- stosować proste strategie uczenia się słownictwa, gramatyki, wymowy;


Ewaluacja:


Wśród uczniów zostanie przeprowadzona ankieta, mająca na celu wdrażanie opinii dotyczącej wprawadzonej innowacji pedagogicznej.


Autor projektu po zakończeniu innowacji napisze sprawozdanie z jej realizacji i przedstawi je dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom na radzie pedagogicznej.


Opracowanie:


Marzanna Stawowy


Dokumentacja innowacji: