Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

"Czytam, bo chcę" - zeszyt ciekawej książki (2015/2016)

 

fot1   fot2

 

,,Czytam, bo chcę”- zeszyt ciekawej książki


Innowacja pedagogiczna w Edukacji Wczesnoszkolnej


Adresaci:


- uczniowie klas II i III SP


Cel główny:


- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,


- wdrożenie do konstruowania dłuższej wypowiedzi na podstawie samodzielnie przeczytanego tekstu.


Cele szczegółowe:


- kształtowanie czytania ze zrozumieniem,


- rozwijanie umiejętności budowania zdań,


- doskonalenie techniki głośnego czytania,


- wzbogacanie słownictwa,


- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wyrażania własnych przeżyć,


- rozwijanie twórczości plastycznej,


- wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę,


- kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania.


Opis:


Uważamy, że podjęcie tych działań przyczyni się do samodzielnego czytania przez uczniów różnych tekstów, a także wzbogacania ich zasobu słownictwa i sukcesywnej poprawy jakości pisania.


Innowacyjność tej metody polega na tym, że wszystkie działania są spójne i długofalowe, ponieważ trwają cały rok szkolny. W tym celu opracowany został szczegółowy harmonogram pracy.


W czasie trwania projektu uczniowie będą mieli do wykonania różne zadania związane ze swoim rozwojem czytelniczym. W klasie zostanie wydzielony kącik, w którym zostaną wyeksponowane ciekawe książki.


Przez cały rok szkolny uczniowie będą prowadzili zeszyty ciekawej książki ,,Czytam, bo chcę”. 


W zeszytach tych umieszczają metryczkę książki, ilustracje i w kilku zdaniach uzasadniają wybór książki, zachęcając innych do jej przeczytania. 


Na podsumowanie miesięcznej pracy, uczeń otrzymuje znaczek ,,Molika książkowego”.

 

molik

 

Po zakończeniu rocznych działań dzieci, zostanie zorganizowana wystawa prac uczniów oraz inscenizacja pt: ,,Jak powstała książka?”.

 


Najaktywniejsi czytelnicy zostaną nagrodzeni ma uroczystym apelu szkolnym.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃPODJĘTE DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI

- Zapoznanie uczniów z regulaminem projektu ,,Czytam, bo chcę” - zeszyt ciekawej książki - trwającego od października 2015r. do maja 2016r.


- Założenie zeszytów ciekawej książki.


wrzesień

- Podjęcie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sulmierzycach.


- Pasowanie uczniów na czytelników.


październik

- Sukcesywne uzupełnianie zeszytów ciekawej książki przez dzieci.


- Czytanie raz w miesiącu przez nauczyciela lub zaproszonego gościa fragmentu wybranej przez dzieci książki.


- Monitorowanie działań uczniów przez nauczyciela.


- Nagradzanie aktywnych czytelników znaczkiem ,,Molika książkowego” z końcem miesiąca.


październik - maj

- Wystawa prac uczniów oraz inscenizacja ,,Jak powstaje książka?”


- Wyłonienie najaktywniejszych czytelników roku szkolnego 2015/2016 i podsumowanie projektu na uroczystym apelu szkolnym.


czerwiecEwaluacja:


Wśród uczniów zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy z literatury dziecięcej, mający na celu aktywizację czytelniczą i kulturalną.


Autor projektu po zakończeniu innowacji napisze sprawozdanie z jej realizacji i przedstawi je dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom na radzie pedagogicznej.


Spodziewane efekty:


Uczeń:


- czyta płynnie w dobrym tempie i ze zrozumieniem,


- chętnie sięga po literaturę,


- wzbogaca zasób swojej wiedzy i słownictwo,


- kształci umiejętności ortograficzne.

 


Opracowanie:

 
mgr Sylwia MiziołkiewiczZakończenie i podsumowanie działań:

 

Innowacja pedagogiczna ,, Czytam, bo chcę”- zeszyt ciekawej książki została stworzona dla uczniów klas II i III SP.

Założono, iż w wyniku realizacji Innowacji nastąpi wzrost zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów klas II -III, a konstruowanie dłuższej wypowiedzi na podstawie samodzielnie przeczytanego tekstu stanie się priorytetem dla uczniów i ich opiekunów.

 

W czasie trwania projektu uczniowie mieli do wykonania różne zadania związane ze swoim rozwojem czytelniczym. Przez cały rok szkolny uczniowie prowadzili zeszyty ciekawej książki ,,Czytam, bo chcę”.

 

W zeszytach tych umieszczali metryczkę książki, ilustracje i w kilku zdaniach uzasadniali wybór książki, zachęcając innych do jej przeczytania.
Na podsumowanie miesięcznej pracy, uczeń otrzymywał znaczek ,,Molika książkowego”.
Podjęcie tych działań przyczyniło się do samodzielnego czytania przez uczniów różnych tekstów, a także wzbogacenia ich zasobu słownictwa i sukcesywnej poprawy jakości pisania.

 

W wyniku zintensyfikowanych działań promujących czytanie w szkole i w domach dzieci, zauważono znaczny wzrost zainteresowania czytaniem książek. Uczniowie spontanicznie podejmowali rozmowy na temat przeczytanych książek, polecały sobie nawzajem ciekawe książki, które warto przeczytać. Z zainteresowaniem czytały, słuchały i opowiadały przygody bohaterów. Wykorzystano wiele sposobów mających na celu zainteresowanie książką.

 

W dniu 13 czerwca 2016 r. uczniowie klas I – III oraz realizatorzy innowacji zebrali się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu, gdzie odbyła się inscenizacja pt: ,,Historia książki, czyli jak powstała książka?” w wykonaniu uczniów klasy IIIa. Natomiast na poddaszu szkoły została zorganizowana wystawa zeszytów ciekawej książki ,,Czytam, bo chcę” . Wyłonieni i nagrodzeni dyplomami i książkami zostali najaktywniejsi czytelnicy roku szkolnego 2015/2016.

 

Zostali nimi:

 

I miejsce - Wiktoria Wachowiak, kl. IIa
II miejsce - Karol Rogowski, kl. IIb
III miejsce - Zofia Duczmal, kl. IIIa
Dokumentacja innowacji: