Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Szkolna Rada Rodziców

ZARZĄD SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2019/2020

fot 

PRZEWODNICZĄCA: 

Karolina Zaborek-Kulawska

 

ZASTĘPCA:

Agnieszka Sójka-Buta

 

SKARBNIK:

Joanna Stryjak

 

SEKRETARZ:

Monika Michalska

 

Rada Rodziców działająca w Szkole Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach reprezentuje ogół rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.

Rada Rodziców to organ, którego celem jest:


1. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i w środowisku;


2. prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły;


3. współdziałanie z Dyrektorem szkoły, jego Zastępcą i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym i Statutem Szkoły, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców;


4. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej szkole w tym zakresie.

Podstawowe zadania Rady Rodziców:

1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a przede wszystkim:


- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji planu pracy szkoły;


- pomoc Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego Programu Rozwoju Szkoły – planu pracy szkoły na dany rok szkolny, bazy szkoły i wyposażenia;


- organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły;


- działanie, wspólnie z zakładami pracy i instytucjami współpracującymi ze szkołą na rzecz stałej poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów i nauczycieli;


- uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy szkolnych.

2. Współpraca z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a przede wszystkim:


- pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania;


- współdziałanie z Dyrekcją szkoły i środowiskiem dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów;


- pomoc w organizowaniu pracy kół zainteresowań oraz otoczenie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;


- współdziałanie z zakładami pracy w prowadzeniu orientacji zawodowej wśród uczniów;


- udział mających odpowiednie prztygotowanie rodziców, na wniosek nauczyciela w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem nauczania;


- wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.

3. Współpraca w rozszerzaniu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny przez:


- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym;


- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;


- udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej uczniów;


- współorganizowanie prac społecznie użytecznych uczniów;


- rozwijanie przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa wychowawczego dla rodziców;


- wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów szkoły w oparciu o tradycje środowiska i regionu;


- udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą.

4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły przez:


- pomoc szkole i organizacjom młodzieżowym w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii i w dniach wolnych od zajęć;


- udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku;


- pomoc w organizowaniu żywienia i dożywiania uczniów;


- współudział w przyznawaniu uczniom zapomóg i innych form pomocy materialnej;


- współudział w szerzeniu oświaty sanitarnej wśród rodziców.