Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach dysponuje 17 klasopracowniami (w tym dwoma pracowniami komputerowymi) oraz salą gimnastyczną.  

fot1   fot2  

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

fot.3   fot.4 

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w SP prowadzone są zespoły wyrównawcze oraz liczne kółka zainteresowań. Działa chór szkolny uświetniający uroczystości szkolne, kościelne i miejskie. Funkcjonuje kółko teatralne, zespół taneczny „OdNoWa” oraz trzy Uczniowskie Kluby Sportowe: „Sulmierczyk”, "Olimpijczyk" (zapasy) i "Shodan" (karate). 

fot.5   fot 

fot   fot 

Uczniowie SP z sukcesami biorą udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 

fot   fot

Szkoła:
- dba o rozwój patriotyzmu swoich wychowanków poprzez włączanie się w obchody świąt narodowych; 

fot     fot

- bierze czynny udział w rozwijaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez coroczne uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”, obchody Dnia Ziemi oraz zbiórki surowców wtórnych; 

fot.11   fot.12 

- przeciwdziała współczesnym zagrożeniom poprzez podejmowanie działań profilaktycznych; 

fot.13   fot 

- propaguje aktywne sposoby spędzania czasu wolnego poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, Szkolnego Dnia Sportu oraz licznych krajoznawczych wycieczek klasowych; 

fot   fot 

- integruje środowisko uczniowskie poprzez organizację ciekawych imprez szkolnych i międzyszkolnych; 

fot   fot 

fot   fot 

fot   fot

- integruje społeczność lokalną poprzez organizację imprez środowiskowych i festynów dla swoich wychowanków i ich rodzin; 

fot   fot  

- aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów; 

fot.21   fot.22 

- rozwija samorządność uczniowską; 

fot.23   fot.24 

- rozwija empatię i uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka poprzez działalność szkolnego koła Caritas oraz angażowanie uczniów do udziału w corocznych akcjach dobroczynnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, charytatywne zbiórki surowców wtórnych);  

fot   fot 

- bierze udział w programach rozwijających kompetencje uczniów w zakresie porozumiewania się w językach obcych;

rys     logo

- stoi na straży przestrzegania praw ucznia/praw człowieka;  

fot.27 

- zapewnia opiekę medyczną oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną i logopedyczną;
- bierze udział w projektach edukacyjnych i programach tematycznych; 

P1     P2 

P3     P4 

P5     P6  

- dba o bazę materialną poprzez pozyskiwanie środków na remonty i zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych.

fot    fot   

Kadra: 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza jest mgr Beata Koprowska.  

fot

Funkcję Wicedyrektora pełni mgr Jowita Koczorowska – Ossowska.  

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszcza 255 uczniów (91 do klas I-III oraz 164 do klas IV-VIII). 

Kadra pedagogiczna liczy 29 nauczycieli. Ponadto w szkole zatrudnionych jest 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi.