Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Karta rowerowa

    

Przepisy dotyczące karty rowerowej

Aktualne zasady uzyskiwania przez uczniów szkół podstawowych karty rowerowej reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Ustawa została opublikowana 10 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 30, poz. 151) i weszła w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.


Zgodnie z postanowieniami ustawy sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.


Zgodnie z ustawą zamiast dawniejszej karty motorowerowej obowiązuje nowa kategoria prawa jazdy AM, która uprawnia do kierowania motorowerem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii prawa jazdy wynosi 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.


Wymagania do uzyskiwania karty rowerowej, wzór karty rowerowej, sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami, ubiegających się o wydanie karty rowerowej oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami określił w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. transportu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. oświaty i wychowania.


Zasady uzyskiwania karty rowerowej


Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

 

 

rys1      

 


Zakres umiejętności i wiadomości ucznia niezbędnych do uzyskania karty rowerowej:

- uczeń prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów;


- umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru;


- potrafi ocenić stan techniczny obowiązkowego wyposażenia roweru; 


- wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru; 


- prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem;


- opanował właściwą technikę jazdy;


- stosuje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym;


- opisuje cechy charakterystyczne drogi;


- prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, mijania; 


- sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki; 


- na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 


- ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania; 


- potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów; 


- odróżnia zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu; 


- uzasadnia wpływ rodzaju drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego; 


- potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej;


- przewiduje skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych; 


- klasyfikuje pojazdy uprzywilejowane i pracujące na drogach; 


- odróżnia pojazdy uważane za niebezpieczne; 


- wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.

 

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.    Procedura uzyskania karty rowerowej w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach:

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia.

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.

5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących  do zaliczeń. (minimum 25 godzin lekcyjnych)

7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. - 80% poprawnych odpowiedzi.


8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić  do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym rowerze na szkolnym placu manewrowym.

 

 

fot9          fot9

 

fot11         fot12


Opracowanie:


p. Romuald Gurzyński - koordynator wychowania komunikacyjnego